کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


07

بازديد معاون پژوهشی جدید دانشگاه، جناب آقای دكتر اردوخانی و برخی مسئولان دانشگاه از ساختمان جدید التاسیس کتابخانه مرکزی

بازديد معاون پژوهشی جدید دانشگاه، جناب آقای دكتر اردوخانی و برخی مسئولان دانشگاه از ساختمان جدید التاسیس کتابخانه مرکزی

در هفتم آبان آقایان دكتر اردوخانی معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر رحماني معاون اداري مالي دانشگاه، دكتر رضايي رييس مركز ارزيابي و پايش عملكرد دانشگاه الزهرا(س) و  خانمها دکتر کشاورز مدیر کل امور پژوهش، دکتر حسین زاده رییس مرکز رشد و کارآفرینی و مهندس حیدر اولاد رئیس تاسیسات از تمامی طبقات و بخشهای ساختمان جدید کتابخانه مرکزی بازدید بعمل آورده اند. خانم دکتر آبام رئیس کتابخانه مرکزی و خانم رسولی رییس بخش خدماتی کتابخانه ايشان را در جريان فرايندهاي جابجایی كتابخانه قرار داده و روند جابجايي را به تفصيل براي ايشان بيان نمودند.


تعداد مشاهده خبر: (946)
کد خبر: 1841