کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا


26

بازدید سرپرست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر ملانظری بهمراه معاونین و برخی مسئولین دانشگاه از ساختمان جدید کتابخانه مرکزی

بازدید سرپرست محترم دانشگاه، سرکار خانم دکتر ملانظری بهمراه معاونین و برخی مسئولین دانشگاه از ساختمان جدید کتابخانه مرکزی

در 26 آذر، سرکار خانم دکتر ملانظری، سرپرست محترم دانشگاه و آقایان دكتر اردوخانی معاون پژوهشي دانشگاه، دكتر رحماني معاون اداري مالي دانشگاه، دكتر عزمی و مهندس حیدر اولاد بهمراه جمعی از کارشناسان دانشگاه از تمامی طبقات و بخشهای ساختمان جدید کتابخانه مرکزی بازدید بعمل آورده اند. خانم دکتر آبام رئیس کتابخانه مرکزی ايشان را در جريان نیازمندیهای كتابخانه قرار داده و روند جابجايي را به تفصيل براي ايشان بيان نمودند.

  دكتر ملانظري از فرايندهاي صورت گرفته در ساختمان جديد اظهار رضايت نموده ، آن را بسيار خوب توصيف كردند و اظهار اميدواري كردند كه هر چه زودتر اين پروسه مهم به اتمام رسيده و مورد بهره برداري اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران قرار گيرد


تعداد مشاهده خبر: (779)
گروه خبر: اخبار سایت
کد خبر: 1845