تماس با ما
تماس با کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهراء

شماره تلفن مستقیم و فکس: 88041575

شماره تلفن داخلی: 85692228

 ایمیل:  centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir