درباره کتابخانه » رئیس
رئیس
 

نام و نام خانوادگی: ماندانا نوربخش

رشته تحصیلی: زبان شناسی

مدرک تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 02185692228

آدرس پست الکترونیکی: nourbakhsh[at]alzahra.ac.ir

فکس02188041575

 رزومه فارسی

staff.alzahra.ac.ir/nourbakhsh