درباره کتابخانه » رئیس
رئیس

پست اجرائی: رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا(س) 
رشته تحصیلی : علم اطلاعات و دانش شناسی 

آخرین مدرک تحصیلی: دکتری 
مرتبه علمی : استادیار 

شماره تماس: 02185692228 

پست الکترونیکی: zoya.abam[at]alzahra.ac.ir

فاكس : 02188041575