درباره کتابخانه » کارشناسان مرکز
کارشناسان دفتر

 

نام: زهره عظیمی

سمت: معاون کتابخانه

تحصیلات: کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692228

 

نام : مینا حدادی

سمت: مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناس ادبیات و زبان فارسی

تلفن: 85692228

ایمیل: centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir

نام : معصومه دائمی

سمت: کارشناس بخش اطلاع رسانی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692109

ایمیل: centrallibrary.site[at]alzahra.ac.ir

نام : پریسا جلا

سمت: کارشناس کامپیوتر

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن : 85692109

ایمیل: centrallibrary.site[at]alzahra.ac.ir

 

نام: فاطمه فاتحی

سمت: کارشناس بخش کتابخانه دیجیتالی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692108

نام: حبیبه رسولی

سمت: مسئول خدمات عمومی کتابخانه

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692107

نام : زهرا موسوی

سمت: کارشناس بخش مرجع

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692107

نام: هما میرزایی زهد

سمت: کارشناس بخش امانت

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692110

نام : زهرا شمسبد

سمت: کارشناس بخش امانت

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692212

نام : زهرا نادری

سمت: کارشناس بخش امانت

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692222

 

نام : نیره نوری

سمت: کتابداربخش امانت

تحصیلات: دیپلم

تلفن : 85692212

 

نام: فرخنده کلانتری

سمت: کارشناس بخش نشریات

تحصیلات: کارشناس اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692113

نام: نسرین مشیری

سمت: مسئول بخش سفارشات

رشته: کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692213

ایمیل: centrallibrary.order[at]alzahra.ac.ir

نام: نسرین شهبازی

سمت: مسئول خدمات فنی وفهرست نویسی لاتین

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692214

نام : فاطمه کیانی

سمت: کارشناس بخش فهرست نویسی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692222

نام: اعظم آقایی میرک آباد

سمت: کارشناس بخش پشتیبانی نرم افزار کتابخانه ای

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692110

ایمیل: centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir

نام: فروغ سرافرازی

سمت: مسئول زیراکس

تحصیلات: دیپلم

تلفن: 85692111