جمعه، 24 مرداد 1399          
    معرفی » کارشناسان مرکز
کارشناسان دفتر

 


 

نام : مینا حدادی

سمت: مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناس ادبیات و زبان فارسی

تلفن: 85692228

ایمیل: centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir

 

نام : فاطمه طاهر پور

سمت: اطلاعات و امور عمومی

تحصیلات: دیپلم

تلفن: 85692920- طبقه همکف


 
 

نام : حوریه آقا بابا

سمت: کارشناس مسئول آرشیو و نگهداری اسناد

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692387 - نیم طبقه اداری


 

 اداره اطلاع رسانی

 
 

نام : مهناز مختاری

سمت: رئیس اداره اطلاع رسانی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692925- نیم طبقه اداری


 

نام : پریسا جلا

سمت: کارشناس فن آوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن : 85692109- طبقه سوم

ایمیل: centrallibrary.site[at]alzahra.ac.ir

 

 

نام : زهرا موسوی

سمت: کارشناس اداره اطلاع رسانی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692212- نیم طبقه اداری

 

اداره خدمات عمومی

نام: حبیبه رسولی

سمت: رئیس اداره خدمات عمومی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692107- طبقه چهارم

نام: فرخنده کلانتری

سمت: کارشناس مسئول بخش پایان نامه ها

تحصیلات: کارشناس اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692263 –نیم طبقه اداری

 

نام : زهرا باقری

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692115 -طبقه دوم

 
 

نام : زهرا شمسبد

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692115 - طبقه دوم
 
 

نام : شمسی محب حوری

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692249-طبقه سوم

 
 

نام : ناهید خاسب

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692423 - طبقه اول

 
 

نام : نیره نوری

سمت: کتابداربخش امانت

تحصیلات: دیپلم

تلفن :85692111- طبقه اول

 
 

نام : مهدیه رضائی

سمت: کارشناس بخش امانت لاتین

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692438- منفی یک

 
 

نام : زهرا نادری

سمت: کارشناس بخش پایان نامه ها(تحویل پایان نامه)

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692112 – منفی یک

 

 اداره خدمات فنی و الکترونیکی

 

نام: نسرین شهبازی

سمت: رئیس اداره خدمات فنی و الکترونیکی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692214 - نیم طبقه اداری

 

نام: فاطمه فاتحی

سمت: کارشناس خدمات فنی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692108- نیم طبقه اداری

 

نام : فاطمه کیانی

سمت: کارشناس خدمات فنی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692222 - نیم طبقه اداری

 

نام: هما میرزایی زهد

سمت: کارشناس سفارشات

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692213- نیم طبقه اداری

 

نام: فروغ سرافرازی

سمت: کتابدار بخش آماده سازی

تحصیلات: دیپلم

تلفن: 85692110-- نیم طبقه اداری