کتابخانه های دانشگاههای ایران
کتابخانه های دانشگاههای ایران

 کتابخانه پرديس علوم دانشگاه تهران  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تربيت مدرس  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شريف  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اميرکبير 

 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان  

 کتابخانه مرکزی شهيد چمران اهواز 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (شهيد چمران)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران (خوارزمی) 

  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران  (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ايران  (عضو طرح تامین مدرک نیست) 

 کتابخانه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شيراز (عضو طرح تامین مدرک  نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبريز (عضو طرح تامین مدرک  نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه يزد  (عضو طرح تامین مدرک نیست)