ساعت کاری1
ساعت کاری

ساعات کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح زیر است:

شنبه تا چهارشنبه :                    8 الی 21

                  بخش پایان نامه های 8 الی 17

                  بخش مرجع            8 الی  19

پنجشنبه ها  :                           8 الی 14