ساعت کاری1
ساعت کاری

ساعات کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  به شرح زیر است:

 از اول شهریور تا پایان آن

شنبه تا چهارشنبه :                    ۸ الی ۱۷

                  بخش پایان نامه های ۸ الی ۱۷

                  بخش مرجع            ۸ الی  ۱۷

پنجشنبه ها  :                        تعطیل است.