ساعت کاری1
ساعت کاری

ساعات کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه  در ایام امتحانات (از روز شنبه 21 دی ماه تا پابان امتحانات) به شرح زیر است:

 

شنبه تا چهارشنبه :                    8 الی 20

                  بخش پایان نامه های 8 الی ۱7

                  بخش مرجع            8 الی  ۱7

پنجشنبه ها  :                          8 الی 14