ساعت کاری1
ساعت کاری

ساعات کار کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه به شرح زیر است:

شنبه تا چهارشنبه :                    8 الی 21

پنجشنبه ها  :                           8 الی 19 طبقات اول و دوم کتابخانه مرکزی