کارگاه های آموزشی
جستجو اخبار
اخبار کارگاه های اموزشی
برگزاری کارگاه آموزشی ایران داک با عنوان زنگ ایران داک در سالن تورانی برگزاری کارگاه آموزشی ایران داک با عنوان زنگ ایران داک در سالن تورانی
دوشنبه 9 دی 1398، کارگاه آموزشی زنگ ایران داک با معرفی امکانات ایران داک در ساما...


برگزاری کارگاه آموزشی One Note برگزاری کارگاه آموزشی One Note
شنبه 7 دی ماه 1398 کارگاه آموزشی  One Note با تدریس جناب آقای دکتر عابدینی ...


برگزاری کارگاه اندنوت در کتابخانه مرکزی برگزاری کارگاه اندنوت در کتابخانه مرکزی
دومین کارگاه آموزشی اندنوت توسط کتابخانه مرکزی نیمسال اول 1398 در تاریخ یکش...


بّرگزاری کارگاه آموزشی Mendeley توسط کتابخانه مرکزی بّرگزاری کارگاه آموزشی Mendeley توسط کتابخانه مرکزی
دوشنبه 20 آبان 1398 کارگاه آموزشی مندلی از ساعت 13 الی 15 در سالن دکتر تورانی با...


کارگاه آموزشی Mendeley کارگاه آموزشی Mendeley
کارگاه آموزشی Mendeley   نرم افزار استناددهی و شبکه پژوهش آکادمیک، جست...


کارگاه آموزشی Scopus  و ScienceDirect  توسط کتابخانه مرکزی برگزار گردید کارگاه آموزشی Scopus و ScienceDirect توسط کتابخانه مرکزی برگزار گردید
کارگاه آموزشی Scopus  و ScienceDirect  از محصولات ناشر الکترونیکی الزو...


برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت
اولین کارگاه آموزشی اندنوت توسط کتابخانه مرکزی نیمسال اول 1398 در تاریخ دوش...


برگزاری کارگاه Scopus  و Science Direct برگزاری کارگاه Scopus و Science Direct
      کارگاه آموزشی با منابع الکترونیکی Scopus  و Science Di...


برگزاری اولین کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی برگزاری اولین کارگاه مندلی در کتابخانه مرکزی
دوشنبه 31 تیر ماه ، اولین کارگاه آموزشی مندلی در کتابخانه مرکزی برای اساتید محتر...


برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت برای اساتید محترم دانشگاه برگزاری کارگاه آموزشی اندنوت برای اساتید محترم دانشگاه
18 تیر 1398، کارگاه آموزشی اندنوت پیشرفته به اساتید محترم دانشکده ها  توسط ...