۱۴۰۲ پنج شنبه ۹ آذر

کتابخانه های دانشگاه های ایران

کتابخانه پرديس علوم دانشگاه تهران  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه تربيت مدرس  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شريف  

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی اميرکبير 

 مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان  

 کتابخانه مرکزی شهيد چمران اهواز 

 کتابخانه مرکزی دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان (شهيد چمران)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران (خوارزمی) 

  کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران  (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ايران  (عضو طرح تامین مدرک نیست) 

 کتابخانه دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی (عضو طرح تامین مدرک نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شيراز (عضو طرح تامین مدرک  نیست)

 کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تبريز (عضو طرح تامین مدرک  نیست)

 کتابخانه مرکزی دانشگاه يزد  (عضو طرح تامین مدرک نیست)


 

تاریخ به روزرسانی:
1400/06/21
تعداد بازدید:
684
دانشگاه الزهرا
تهران،ده ونک، میدان شیخ بهایی، درب شرقی دانشگاه الزهرا، جنب مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا ،ساختمان کتابخانه مرکزی
centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993891176 تلفن : 021-85692228
فاکس :
021-88041575