یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    اخبار
جستجو اخبار
اخبار کتابخانه مرکزی
تاریخ انتشار: یکشنبه 20 تیر 1400
سامانه های پیکره های ایران داک (ساپا)

  سامانه های پیکره های ایران داک (ساپا)

امتیاز: Article Rating

در پاسخ به نیاز پژوهشگران کشور در آسان سازی فرایند پژوهش، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران )ایرانداک(، سامانة پیکره های ایرانداک )ساپا( را در نشانی https://sapa.irandoc.ac.ir/ راه اندازی کرده و در دسترس همة پژوهشگران کشور گذارده است.بسیاری از پژوهش های زبانشناسی و تصمیم گیری ها در برنامه ریزی زبانی، تنها با کاربرد یک پیکرة زبانی شدنی هستند. پیکره؛ مجموعهای نظام مند، رایانه ای، و درست از زبان است که برای بررسی های زبانشناختی به کار میرود. پیکره ها کاربردهای بسیاری را در پردازش زبان طبیعی و درک و بازشناسی گفتار، تبدیل متن به گفتار و گفتار به متن، نگارش فرهنگ ها، آموزش و پژوهش، ساخت پایگاه های دادة زبانی، بررسی واژه های هم آیند در زبانهای گوناگون، پایشگری زبان برای پیگیری و ردگیری دگرگونی های زبانی، ترجمة ماشینی، توسعة مفاهیم و منابع در پیوند با واژگان، نگارش و گسترش مهارت های نوشتاری، آموزش و یادگیری زبان با شناخت گویش ها و گوناگونی زبانها، معناشناسی، تحلیل کالم، زبانشناسی اجتماعی، زبانشناسی حقوقی، واکاوی ژانرهای ادبی، و پژوهش های دستور زبان دارند. سامانة پیکرههای ایرانداک )ساپا( که میتواند از چندین پیکره پشتیبانی کند، اکنون دارای یک پیکره با نام »پیکرة پژوهشنامه« با نزدیک به چهار میلیون و 780 هزار واژة تخصصی و میان رشته در زمینه هایی مانند علم اطلاعات و دانش شناسی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، زبانشناسی رایانشی، اصطالح شناسی، و مانند آنهاست. این پیکره از مقاله های »پژوهشنامة پردازش و مدیریت اطلاعات« ساخته شده است و برای پژوهش هایی که نیازمند بهره گیری از پیکره های تخصصی هستند، ارزش و کاربرد بسیاری دارد. هنگام بازیابی اطلاعات در پیکرة پژوهشنامه، افزون بر نمایش واژه یا عبارت جستجو در بافت زبان، نام مقاله ای که آن واژه یا عبارت در آن به کار رفته است، موضوع مقاله، پدیدآور)ان( مقاله، و فراوانی واژه یا عبارت جستجو نیز نمایش داده میشوند. داده های این پیکره دارای برچسب اجزای واژگانی کالم )tag POS )نیز هستند که در بسیاری از پردازش های زبان به کار میروند و مقولة واژه ها )مانند اسم، صفت، قید، و ...( را پیدا میکنند

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سامانه های پیکره های ایران داک (ساپا)
ثبت امتیاز