یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    معرفی » اهداف
اهداف


·          کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه از طریق تامين منابع اطلاعاتی چاپي و الکترونيکي

·          فراهم نمودن شرایط و امکانات مناسب جهت استفاده از این منابع در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان

·         همگامی با تکنولوژی روز، اطلاع رسانی و تصمیم گیری در مورد بکارگیری تکنولوژی جدید به منظور هم سویی با اهداف کتابخانه مرکزی

·         اطلاع رسانی به منظور تسریع و افزایش کمی و کیفی خدمات اطلاع رسانی به کاربران

·         گسترش کمی و کیفی منابع الکترونیکی بر اساس نیاز دانشجویان و اعضاء هیات علمی

·         گسترش ارتباط بین دانشگاهی به منظور تامین منابع مورد نیاز کاربران از طریق خدمات امانت بین کتابخانه­ای

·         گسترش فرهنگ و ارتقاء علم و دانش

·         ارتقاء سطح سواد اطلاعاتی کاربران   

·         آشنا کردن دانشجویان با شیوه ­های دستیابی سریع به منابع اطلاعاتی مورد نظر