یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    معرفی » کارشناسان مرکز
کارشناسان دفتر

 

 

 

نام : مینا حدادی

سمت: مسئول دفتر

تحصیلات: کارشناس ادبیات و زبان فارسی

تلفن: 85692228

ایمیل: centrallibrary.management[at]alzahra.ac.ir

 

 

 

 اداره اطلاع رسانی

 

نام : پریسا جلا

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن : 85692109- طبقه سوم

ایمیل: centrallibrary.site[at]alzahra.ac.ir

 

 

 

نام : زهرا موسوی

سمت: کارشناس اداره اطلاع رسانی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692783- نیم طبقه اداری

z.mosavi@alzahra.ac.ir
 

اداره خدمات عمومی

 

نام : زهرا باقری

سمت: کارشناس مسئول خدمات عمومی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692212 -طبقه دوم
z.bagheri@alzahra.ac.ir

                                  

                                

 

نام : مهدیه رضائی

سمت: کارشناس مسئول بخش امانت

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692438- منفی یک

m.rezaie@alzahra.ac.ir

 

 

نام : زهرا شمسبد

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692115 - طبقه دوم

z.shamsbod@alzahra.ac.ir

 

 

 

نام : شمسی محب حوری

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692249-طبقه سوم

sh.moheb@alzahra.ac.ir
                       

نام : ناهید خاسب

سمت: کارشناس بخش امانت فارسی

تحصیلات: کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692423 - طبقه اول

na.khaseb@alzahra.ac.ir

 

 

 

نام : نیره نوری

سمت: کتابداربخش امانت

تحصیلات: دیپلم

تلفن :85692111- طبقه اول

n.nori@alzahra.ac.ir
 
 

نام : زهرا نادری

سمت: کارشناس بخش پایان نامه ها(تحویل پایان نامه)

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692112 – منفی یک

z.naderi@alzahra.ac.ir
 

 اداره خدمات فنی و الکترونیکی

 

نام : حوریه آقا بابا

سمت:  رئیس اداره خدمات فنی و الکترونیکی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692387 - نیم طبقه اداری
h.aghababa@alzahra.ac.ir
 

نام: فاطمه فاتحی

سمت: کارشناس مسئول خدمات الکترونیکی

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692108- نیم طبقه اداری

f.fatehi@alzahra.ac.ir
 

نام : فاطمه کیانی

سمت: کارشناس خدمات فنی

تحصیلات: کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن : 85692222 - نیم طبقه اداری

F.keyani@alzahra.ac.ir

 

 

 

نام: هما میرزایی زهد

سمت: کارشناس سفارشات

تحصیلات: کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 85692213- نیم طبقه اداری

m.mirzaiezohd@alzahra.ac.ir