یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    بخش ها » سفارشات
بخش سفارشات

فرآیند نیازسنجی، انتخاب، سفارش و تهیه منابع موردنیاز کتابخانه از راههای مختلف مانند خرید از نمایشگاه های داخلی و بین المللی، خرید مستقیم از ناشرین داخلی و کارگزاران ناشرین داخلی و خارجی و اهدایی، همچنین ارزیابی مداوم آنها در این واحد انجام می­گیرد. مبنای کار انتخاب و مجموعه سازی منابع در کتابخانه اعلام نیاز از سوی اعضا و گروههای آموزشی دانشگاه است. در این راستا سعی میشود تا تعادل و توازنی در موضوعات گوناگون برقرار باشد. کتابداران بخش امانت و مرجع نیز برای روزآمد کردن منابع و انعکاس سفارشات و پیشنهادات دانشجویان در این امر مشارکت فعال دارند.

وظایف بخش سفارشات به شرح زیر می باشد:

·         نیازسنجی در خصوص منابع مورد نیاز اعضای هیات علمی، دانشجویان وکارمندان دانشگاه که این امراز طرق زیر انجام می گردد:

o        ارسال کاتالوگ های معرفی کتب ناشرین به اساتید گروه های مختلف تحصیلی هم از طریق سیستم اتوماسیون وهم به صورت فیزیکی.

o        دریافت لیست کتب درخواستی مورد نیاز اعضا کتابخانه از بخش امانت و مرجع

o        بهره مندی از مشاوره های همکاران بخش امانت و مرجع جهت انتخاب کتب مورد نیازمراجعین

o        ارتباط با کارگزاران کتب فارسی و لاتین ( شرکت هایی که درزمینه تهیه منابع از ناشرین مختلف فعالیت می کنند)

·         سفارش و دریافت کتب چاپی فارسی، عربی و لاتین مورد نیاز کتابخانه

·         ثبت کتب دریافتی در دفتر ثبت

·         انجام کلیه امور مالی مربوط به سفارش و بررسی قراردادها و تسویه حسابهای نهایی با آنها

·         شرکت در نمایشگاههای کتاب برگزار شده در کشور و خرید بر اساس درخواستهای رسیده

·         انجام کلیه امور مربوط به منابع اهدایی اعم از دریافت از مراکز و اشخاص و بررسی های مربوطه که درصورت عدم تناسب با مجموعه یا تکراری بودن به مراکز دیگر ارسال می گردند.

·         امور مربوط به خروج اموال کتاب های وجین و مفقودی

·         آموزش دانشجویان و کارآموزان کتابداری

·         خرید کتب الکترونیکی لاتین مناسب در راستای هدف دیجیتالی کردن کتابخانه

شایان ذکر است، پس از افتتاح شعبه جدید دانشگاه الزهرا در شهر ارومیه در سال   1393،کلیه فرآیندهای مربوط به دریافت و بررسی، مهمور کردن، ثبت و انجام امور مالی کتب خریداری شده برای کتابخانه این دانشگاه نیز در این بخش انجام می گیرد.