یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    راهنمای عضويت
راهنمای عضویت

ردیف

گروه های عضویت

شرایط عضویت

مدت اعتبار عضویت

1

اعضای هیات علمی شاغل

ارائه کپی حکم کارگزینی

تا زمان اشتغال به خدمت در دانشگاه

2

دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی

به صورت خودکار عضو کتابخانه مرکزی می شوند، دانشجویان

تا پایان دوره تحصیلی

3

کارمندان رسمی ، پیمانی و قراردادی دانشگاه

ارائه کپی حکم کارگزینی

تا زمان اشتغال به خدمت دردانشگاه


* از سال 1395 عضویت دانشجویان به صورت خودکار انجام می­شود،در صورت عدم عضویت با ارائه کپی کارت دانشجویی به سرکار خانم رسولی و سرکار خانم نوری  می­توانند به عضویت کتابخانه در آیند.