یکشنبه، 10 مرداد 1400          
    بخش ها » پشتیبانی سیستم ها
پشتیبانی سیستم ها

پشتیبانی نرم افزارها، سخت افزارهای رایانه های موجود و شبکه داخلی کتابخانه مرکزی و همچنین نرم افزار جامع کتابخانه به عهده این بخش می باشد.